Įmonių švenčių dekoravimas

Jei plan­uo­jate įmonės gim­ta­di­enį, atidarymą, pris­tatymą ar tiesiog šventinį įmonės per­son­alo vakarą ir Jums patikė­ta paver­sti šį įvykį TOBULU, ko gero sukate galvą kaip pasipuošti, kad nebūtų nyku, kad Jus MATYTŲ iš toli ir dži­ug­in­tų akis patiems šven­tėms dalyvi­ams. kad nuo­taika išties tap­tų šven­tine. Šiam tik­slui puiki­ai tiks uni­ver­salūs “nuo­taikos kūrė­jai – balion­ai , įvairios jų girlian­dos, helio balionų puokštės , kolonos prie įėjimų, spaus­d­in­tų – reklaminių balionų puokštės ir t.t.

Šie ele­men­tai puiki­ai tin­ka deko­ruoti prak­tiškai visomis pro­gomis, lauko ir vidaus sąly­gomis.

Jau ne kartą esame deko­ravę sporto renginius, sce­nas, var­tus, laukus, takus, lubas ir sien­as, įėjimus, par­duo­tu­vių erd­ves, par­o­dų sten­dus ir kitoki­as erd­ves. Turime tame nemažai patir­ties.

Norite paklausti?