Reklaminiai balionai

Įmonės įvaizdžiui papildyti  atspaus­din­sime Jūsų įmonės reklaminius balionus su Jūsų logotipu ar užrašu.

PLIUSAI+:
– Patrauk­lios kain­os;
– Mums „skanūs“ visi tiražai;
– lanksčios ben­dradar­biav­i­mo sąly­gos;
– Gre­itas pris­taty­mas viso­je Lietu­vo­je;

PASTABOS:

– Spaus­d­i­name ant matinių bei met­a­lik (bliz­gaus) atspalvio balionų.
– Spaus­d­i­namų balionų dydis : 28cm,  60cm, 90cm.
– Gal­imos spau­dos spalvos: bal­ta, juo­da, raudona, mėly­na, žalia,  gel­tona,  auksine ir sidabrine.
– Reikalav­i­mai logotipui ar make­tui ( jei ruošite patys): tiek logoti­pas tiek make­tas turi būti vek­to­ri­aus pavi­dale.
– Jei maketą ruošite patys, ruoškite jį 12x12cm plote./ pripū­tus balioną logoti­pas padidė­ja iki 18-19cm.

PRELIMINARŪS GAMYBOS TERMINAI:
Spau­dai su 1 spalvos logotipu:
1 –1000vnt – 2–3 dar­bo dienos po uzsaky­mo patvir­tin­i­mo ir isanksti­nes saskaitos apmoke­ji­mo gav­i­mo.
2000vnt – 3–4 dar­bo dienos po uzsaky­mo patvir­tin­i­mo ir isanksti­nes saskaitos apmoke­ji­mo gav­i­mo.

Spau­dai  su dau­giau nei 1 spalvos logotipu:
nuo 15 – 28 dar­bo dienų po užsaky­mo patvir­tin­i­mo ir išankstinės sąskaitos apmokėji­mo gav­i­mo.

Reklamis­tai, o Jums gal­ime pasiū­lyti lanksči­as did­meni­nes kainas, aukštą gaminių koky­bę bei patrauk­lias ben­dradar­biav­i­mo sąly­gas.
Susisiekime!

Spalvų paletė:

SpalvupaleteBC

 

 

Norite paklausti?