Dekoravimo paslaugos

BALIONAI tin­ka VISUR Tai jau ne tik vaik­iškų švenčių atribu­tas. Šven­tin­is balionas ir deko­raci­jos iš šių lengvų nuo­taikos kūrėjų tapo puik­iu būdu nor­int nebran­giai ir išradin­gai papuošti šven­tės vietą.

Mūsų mis­i­ja – skur­ti šventinę nuo­taiką visur, kur tik jos reikia. Norite save šven­tę paver­sti pasaka, kad net ir nedidelė pro­ga būtų tob­u­lai šven­tiška? Mes gal­ime Jums padėti įgyvend­in­ti Jūsų viz­i­jas, norus.

Bet koki­ai pro­gai, bet koki­ai erd­vei tereikia tin­kamo akcen­to ir ne visai šven­tiška vieta pavirs į stil­ingą ir sub­til­i­ai puošnią erd­vę. Tam puiki­ai tin­ka įvairios balionų girlian­dos, arkos, puokštės ant stalo arba ant grindų, įvairios tem­inės firgūros, gėlytės, helio balion­ai prie lubų, šviečiantys balionų bur­bu­lai ir kitokios šventinės deko­ro detalės.

Jūs išsakote savo norus, fan­taz­i­jas, o mes paruoši­ame Jums pasiū­lymą su vaizdine medži­a­ga.  Jūs renkatės, užsakote. Mes pasirūpiname, kad šven­tė tap­tų nepakar­to­ja­ma.
Reikia gre­itai? Turite ypat­ingų norų? Prašom. Skam­binkite, rašykite, užeikite… aptar­sim, sud­erin­sim, padarysim.

Tiek pri­vatiems, tiek ver­slo užsako­vams siūlome ir spec. efek­tus šven­tėms, akci­jų metu ar vakarėlių akcen­tams: muilo bur­bu­lus, kon­feti patrankas, balionų “lietų” iš tin­klo, balionų palei­dimą iš tin­klo į dan­gų (balion­ai prip­ildyti helio dujomis), kon­feti patrankas, įvairi­as figūras iš balionų ant karka­so ( raidės, skaiči­ai, širdys…).

VESTUVIU-DEKORACIJOS VIESUeRDVIUdEKORAS KRIKSTYNUdekoracijos DEKORACIJUelementai GIMTADIENIOdekoracijos

Pliu­sai+

– Ner­i­b­o­ta fan­taz­i­ja;
– Pro­fe­sion­alus atliki­mas;
– Laiku atliekami dar­bai;
– Lanksčios kain­os;
– Dirbame sker­sai išil­gai Lietu­vo­je.

Jei norite užsi­imti tuom patys, tuomet pas mus rasite tai ko reikia.

Mūsų balionų spal­vas galite pasirink­ti čia.

SpalvupaleteBC

 

Norite paklausti?