7 idėjos kaip panaudoti balionus vestuvių dekoravimui

Balion­ai, balion­ai, balion­ai! Kas gi jų nemėgsta? Balion­ai tai šven­tė, vaikys­tė, per­galė ir… Ves­tu­vės! Balion­ai gali būti toks pat nuostabus deko­ro ele­men­tas kaip gėlės, o ką jau kalbėti apie kitus jų panau­do­ji­mo būdus.

Štai ką pataria mūsų part­ner­is  IŠTEKU.LT

1.Balionai kvi­eti­mai.

56e8e5b7061ce56e8e5b095d55Na, tai pir­ma­sis, tikrai orig­i­nalus balionų panau­do­ji­mo būdas. Papras­tas balionas gali virsti išradin­gu ves­tu­vių pakvi­etimu, kuris neužims nei daug laiko, nei pareikalaus daug išlaidų. Balionų, kaip pakvi­etimų, panau­do­ji­mo būdai yra du. Galite ant pripūs­to helio baliono užrašyti savo pakvi­etimą ir tiesiog įteik­ti jį svečiui arba yra dar vien­as orig­i­nalesnis pakvi­eti­mo vari­antas. Nepripūstą balioną pritvirtinkite prie kvi­eti­mo kor­te­lės ir įteikite jį savo sveči­ams nurody­dami jį pripūsti. Ant pripūs­to baliono jie pamatys visą reikalingą infor­ma­ci­ją apie jūsų šven­tės detales. Štai ir viskas. Orig­i­nalu ir netikė­ta.

 

2.Balionai foto­sesi­jai.

56e8e6284ffb9Balion­ai taip pat puiki­ai gali pasitar­nau­ti kaip rekviz­itas foto­sesi­jo­je. Ir patikėkite, šis rekviz­itas atrodo fan­tastiškai. Balionus galite rink­tis pačius įvairi­au­sius, o ir panau­do­ji­mo būdų yra dau­gy­bė. Rinkitės didži­ulius balionus ant ilgų kaspinų arba visą glėbį mažes­nių spalvotų balionėlių. Dideli apvalūs balion­ai dabar yra tiesiog ant ban­gos. Taip pat, nor­int paį­vair­in­ti savo foto­sesi­ją, galite rink­tis įvairi­ausių for­mų bei spalvų balionus. Pasirinkus tam tikrą spalvą galite sukur­ti atitinkamą atmos­ferą. Nor­int ele­gan­tiškos foto­sesi­jos rinkitės auksinius, juo­dus, krem­i­nius ar bal­tus balionus. Nor­int roman­tikos – rinkitės raudonus, rožinius ar vio­le­tinius balionus.
3.Balion­ai stalo deko­raci­ja
.

56e8e43e0f940Balion­ai taip pat yra ir nuostabi stalo deko­raci­ja. Nors jau­nieji balionus daž­ni­au nau­do­ja deko­ruo­jant šven­tės vietą, o ne stalus, tači­au deko­ruoti sta­lai atrodo tikrai efek­tin­gai. Derinkite balionus su gėlėmis, kaspinais ar kit­o­mis deko­raci­jomis. Atitinkamos balionų spalvos taip pat gali papildyti jūsų šven­tės idėją bei sukur­ti tam tikrą atmos­ferą. Auksinių ir juodų balionų kom­bi­naci­ja padės sukur­ti pra­bangią ir ele­gan­tišką šven­tę, pastelini­ai atspalvi­ai leng­vai roman­tišką, na o pasirinkus ryški­as spal­vas šven­tei suteik­site nuo­taikingo žais­min­go.
4.LED balion­ai šok­ių aikštelei.

56e8e453d1cb9helioBalionai_suled_maz-Šis balionų panau­do­ji­mo būdas išties fan­tastiškas. LED helio balion­ai yra nuostabus pasirinki­mas ves­tu­vių šven­tei, kadan­gi jie gali atlik­ti net keletą funkci­jų. Jie gali tar­nau­ti ir kaip deko­ro ele­men­tas, ir kaip apšvi­eti­mo ele­men­tas. Tam, kad jūsų šok­ių aikštelė nebūtų nuo­bodi rinkitės LED helio balionus, kurie jūsų šven­tę pakels į aukštes­nį lygi. Galite rink­tis balionus su LED lem­putėmis, kurios mirk­sės įvairi­omis spalvom­is ir sukurs šelmišką nuo­taiką arba galite rink­tis nemirksinči­as, bal­ta spal­va šviečianči­as lem­putes, kurios sukurs tok­ią nuo­taiką kokios norite.
5.Palinkėjimų balion­ai su ben­gal­iška ugnele.

56e8e5ea4c20eTai nuostabus šven­tės vainikav­i­mo ele­men­tas, kurį galite  panau­doti vidur­nak­tį arba iškart po cer­e­moni­jos. Tai ne tik sim­boliškai sub­tilu, tači­au ir reginys užburi­antis. Kiekvien­as sveči­as turėtų paleis­ti helio balioną į dan­gų su geri­au­si­ai palinkėji­mais jau­navedžių porai. Jeigu šią pramogą pasi­likote vidur­nakčiui, prieš lei­džiant balionus į dan­gų prir­iškite prie jų po ben­gal­išką ugnelę ir uždekite. O tuomet leiskite skris­ti. Ar galite įsi­vaiz­duoti koks užburi­antis vaiz­das atsivers prieš jūsų akis? Dau­gy­bė žiburėlių su geri­au­si­ais linkėji­mais nušvies nak­ties padan­gę. Turėtų būti išties tob­u­la.
6.Balion­ai raidės/skaičiai.

56e8e77963eb8Pas­taruo­ju metu visas pasaulis pamišęs dėl šviečiančių raidžių ves­tu­vėse, tači­au vieto­je jų galite panau­doti ir balionų raides. Užrašykite žodį meilė, ves­tu­vių datą, savo ini­cialus ar kitus norimus žodžius. Tai bus ne tik žais­min­gas ir įdo­mus puošy­bos ele­men­tas, tači­au puiki­ai pasitar­naus kaip ir rekviz­itas foto­sesi­jo­je. Jeigu plan­uo­jate nau­doti balionus savo ves­tu­vėse, tokios raidės jums tiesiog būti­nos.

 

 

7.Balion­ai arkos.

balionu dekoracija vestuvemsDar vien­as gražus ir niekad nepa­bostan­tis būdas papuošti jūsų ves­tu­vių šven­tę ar cer­e­moni­jos vietą. Arka gali būti apvali arba tam tikros for­mos. Patikėkite, iš balionų gal­i­ma sukur­ti labai daug ką, o jų spalvų įvairovė papildys jūsų ves­tu­vių temą.

 

 

Įvair­ių for­mų, šviečiantys balion­ai ir bur­bulų maši­nos – www.balionucentras.lt

 

Dalinkimės
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Norite paklausti?