Apie mus

Sveiki, dži­au­giamės maty­dami Jus mūsų pus­lapy­je!

Jei jūs esate čia, vad­i­nasi esate netrukus Jūsų laukia svar­bi šven­tė. Gal­būt Jūs nuo­taka, trokš­tan­ti tob­ulų ves­tu­vių, gal­būt tėtis ar mama, nor­in­tis savo mažylio šven­tę paver­sti pasaka, o gal jūs atsakingas įmonės dar­buo­to­jas, kuri­am patikė­ta suor­ga­nizuoti kom­pani­jos atidarymą ar pris­tatymą. Štai kodėl reikia ją padary­ti pačią nuostabi­ausią visomis pras­mėmis. Mūsų deko­ra­torių koman­da pasiruošus įgyvend­in­ti net pači­as keisči­au­si­as idė­jas. Esame pil­ni minčių, idėjų ir fan­taz­i­jos.

Mes padėsime tai padary­ti!

Balion­ai – tai ne tik vaikų žaidi­mai. Jie tin­ka ir rimtiems suau­gusių reikalams:)

Balionų panau­do­ji­mo gal­imy­bės:

– viešų erd­vių deko­rav­imui.

– Pasveik­in­ti ir nuste­bin­ti draugą /-ę;

– Krikš­tynoms, ves­tu­vėms, gim­ta­di­e­niui, kom­pani­jos pris­taty­mui;

– Orig­i­na­liam dovanos įpakav­imui;

– reklamini­ai balion­ai kaip  Jūsų ver­slo “Lengvo­ji arti­ler­i­ja”, kovo­je su konkurentais.

– bet kuri­ai kitai GEROS NUOTAIKOS pro­gai.

colrnj-qr-2

http://smallseotools.com/google-pagerank-checker

Dalinkimės
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Norite paklausti?